Mirė choro dirigentas prof. Albinas Petrauskas

2017 metų birželio 7 dienos ankstų rytą Amžinybėn išėjo choro dirigentas prof. Albinas Petrauskas – aktyvi, daugiaplanė asmenybė, kurioje derėjo choro meno vadovo ir dirigento profesionalumas; Lietuvos bei tarptautinio lygmens muzikinių renginių organizavimo patirtis; Lietuvos politinio ir kultūrinio gyvenimo originalių pilietinių iniciatyvų įžiebimo, jaunimo mišrių chorų veiklos skatinimo, Lietuvos kompozitorių muzikos atlikimo ir sklaidos inicijavimo, pedagogo ir tyrėjo veiklos.

Prof. Albinas Petrauskas gimė 1939 01 01 Radviliškyje. 1949 m. baigė Vaiguvos prad. m-klą, 1956 – Šiaulių I-ją J.Janonio vid. m-klą, 19551957 m. choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje (dėst. B. Beganskaitė ir Vladas Ūselis); 19571959 m. mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje (dėst. V. Simonavičius ir Vladas Balsys). 19621968 m. choro dirigavimo studijos tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) vyr. dėst. Aniceto Armino klasėje. 1971 m. stažavosi Leningrado valstybinėje Nikolajaus Rimskio-Korsakovo konservatorijoje prof. A. Michailovo choro dirigavimo klasėje. 1981 – stažavosi Maskvos (Rusija) konservatorijoje.  

‎‎

Profesinė veikla:

1959-1962 – Kauno vilnonių audinių f-ko “Spartuolis” meno vadovas, 

1961-1966 – Kauno mokytojų namų berniukų choro vadovas,

1962-1969 – Kauno pieno kombinato mišraus choro vadovas, 

1966-1977 – Kauno 3-iosios klinikinės ligoninės moterų choro vadovas,

1966-1968 – Lietuvos valstybinės konservatorijos koncertmeisteris,

 1972-2014  – Kauno mišraus choro “Leliumai” meno vadovas.

1982-2010  – LMTA docentas, profesorius.

Narystė profesinėse organizacijose, apdovanojimai

Lietuvos chorų sąjungos narys, prezidentas (1992-1995); Lietuvos muzikų sąjungos narys, Chorų ir jaunųjų dirigentų paramos fondo “Polihimnija” steigėjas ir prezidentas. 1977 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto vardas, 1987 m. – Lietuvos kultūros žymūno garbės vardas. 2009 m. apdovanotas II laipsnio Kauno Santakos garbės ženklu.

Chorų meno vadovo veikla

Prof. Albinas Petrauskas vadovavo chorams nuo 1959 metų. 1964 m. su Kauno pieno kombinato mišriu choru Kauno chorų varžybose savo kategorijoje laimėjo I-ją vietą. 1965 m. Respublikinės dainų šventės konkurse choras laimėjo prizinę vietą. Kauno III-sios ligoninės moterų choras miesto varžybose buvo tarp geriausių savo kategorijoje, o respublikinėse varžybose buvo prizininkų tarpe. 1969 m. choras koncertavo Varnoje ir Sofijoje (Bulgarija).

1972 m. Prof. Albinas Petrauskas įkūrė mišrų chorą „Leliumai“ ir buvo jo meno vadovu nuo pirmosios choro repeticijos. „Leliumai“ jau nuo antrųjų darbo metų laimėdavo pirmąsias vietas chorų varžybose tiek Kaune, tiek respublikinėse varžybose. 1975 m. Respublikinės dainų šventės konkurse choras užėmė I-ją vietą savo kategorijoje. Mišriojo choro „Leliumai“ vardas suteiktas 1976 m. Kolektyvas gana greitai gavo pavyzdinio, o kiek vėliau ir nusipelniusio kolektyvo garbės vardus. 1977 ir 1980 m. „Leliumai“ buvo pripažintas absoliučiai geriausiu mėgėjų mišriu choru Lietuvoje. „Leliumai“ ir vėlesnėse respublikinėse chorų varžybose užimdavo prizines vietas (1985, 1994, 1998, 2002). Kolektyvas buvo visų tuo metu vykusių tiek Kauno, tiek Respublikos dainų švenčių dalyvis.

„Leliumai“ dalyvavo 1990 m. Lietuvos tautinėje dainų šventėje, 1994 m. I Pasaulio lietuvių dainų šventėje Kaune ir Vilniuje ir 1995 m. Baltijos ir Šiaurės šalių chorų šventėje Rygoje, 1983 m. tarptautiniame chorų festivalyje Airijoje (Corko mieste). Choras 1984 m. VI Stasio Šimkaus konkurso Klaipėdoje laureatas ir 1989 m. VIII analogiško konkurso prizininkas, 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventės konkurse Vilniuje kauniškiai savo kategorijoje laimėjo trečiąją vietą. 1983 m. choras „Leliumai“ dalyvavo Tarptautiniame konkurse Korke (Airija), sėkmingai dalyvavo 1990 ir 1992 metų Vokietijos, Lipės krašto (Detmoldo) tarptautiniame chorų festivaliuose, 2007 metų Rusijos (Sankt Peterburgo) “Singing world”, 2008-aisiais – Italijoje, 11-ajame tarptautiniame Alta Pusteria festivaliuose. 2011 ir 2013 festivaliuose Antverpene (Belgija). Chorui „Leliumai“ prof. Albinas Petrauskas vadovavo 42 metus iki 2014-ųjų metų.

 

Projektai, pilietinės iniciatyvos Lietuvoje ir užsienyje

Albino Petrausko svarbiausias gyvenimo tikslas buvo kuo plačiau propaguoti lietuvišką chorinę muziką tiek savam krašte, tiek svečiose šalyse. Su choru „Leliumai“ kasmet važiuota koncertuoti ne tik į didesnius šalies miestus – Vilnių, Klaipėdą, Panevėžį, mažesnius – Marijampolę, Mažeikius, Alytų, Ukmergę, Elektrėnus, Šiluvą, Ariogalą, Palangą, Molėtua, Kazlų Rūdą, Ežerėlį, Vilkiją, Kalvariją, Raseinius, Lazdijusi, Kavarską, Kaltinėnus, Aukštadvarį, Pasandravį, Zarasus, Pelesą, bet ir į Europos bei Azijos valstybes. 

1976 m. „Leliumai“ vyko koncertinio vizito Korėjos DR. Ypač didelio pasisekimo susilaukė leliumiečių koncertas Pchenjano užsienio ambasadų klausytojams. 1979 m. choras koncertavo Vokietijos DR, o 1982 – Rumunijoje. 1983 m. choro vizito tarptautiniame konkurse Korke (Airija) metu šalia konkursinio pasirodymo kolektyvas turėjo dar 6 koncertus ir dar vieną per vietinę televiziją. Visuose didžiąją programos dalį sudarė lietuviška muzika, kuri turėjo didžiulį pasisekimą. 1984 m. kolektyvas su koncertais lankėsi Vengrijoje. Vėliau iki pat 1990 m. chorui nebuvo leista garsinti Lietuvos bei Kauno vardo užsienyje.

1990 m. „Leliumai“ užmezgė ryšius su Vokietijos Lippės apskrities Detmoldo filharmonijos choru. Šie ryšiai vėliau įgavo platesnį spektrą: įsijungė politikai, verslininkai, meno žmonės. Choras dalyvavo I-jame, II-jame ir IV-jame Detmoldo tarptautiniuose chorų festivaliuose, kuruose turėjo milžinišką pasisekimą. Albinas Petrauskas, žinodamas, kad Detmolde yra palaidotas mūsų rašytojas ir kultūrininkas Vydūnas, Detmoldo festivalio metu su vokiečių pagalba gavo žinių apie Vydūno palaidojimo vietą. Kartu su choro „Leliumai“ nariais prie Vydūno kapo papasakojo apie šio žmogaus gyvenimą ir darbus, sugiedojome Mažosios Lietuvos himną „Lietuviais esame mes gimę“. Per Kauno miesto politikus inicijavo, kad būtų parvežti Vydūno palaikai į Lietuvą. Leliumiečiai sutinko juos Kaune giedodami Vydūno dainas ir giesmes.

2005-aisiais choras parengė projektą „Baroko muzika Kauno apskrities bažnyčiose“, kuriuo remiantis parengė naują barokinės chorinės muzikos programą ir ją atliko daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių. 2006 metais choras parengė ir atliko Lietuvoje, Danijoje, Anglijoje bei Škotijoje koncertų ciklą pagal projektą „Baroko muzika Hanzos kelio miestuose“, susipažino su šių šalių chorais ir vėliau suorganizavo jų koncertines išvykas į Lietuvą. 2009-aisiais „Leliumai“ sėkmingai įgyvendino projektą „Tūkstantis muzikos minučių Lietuvos tūkstantmečiui“, o 2011-aisiais-projektą “Leliumai“ kviečia suburti Lietuvos balsus”, kurio metu koncertavo lietuvių bendruomenėse Punsko krašte, aplankė Ukrainos lietuviškojo istorinio paveldo regionus.

‎1987 m. choras „Leliumai“, minint Maironio 125-sias metines, su dramos artistais R.Staliliūnaite, L.Zelčiumi, V.Kochanskyte apvažiavo didžią dalį Lietuvos, atlikdamas Maironio tekstais parašytus J.Naujalio, Č.Sasnausko, V.Kuprevičiaus kūrinius.

Viena iš reikšmingų iniciatyvų – tai 1988 m. suderinta su kardinolu V.Sladkevičiumi ir vyskupais ir po ilgų okupacijos metų surengtas pirmasis Lietuvoje pasaulietinių muzikantų ir muzikos koncertas bažnyčioje. Tai koncertas „Stalinizmo aukoms atminti“, įvykęs spalio mėnesį Kauno Arkikatedroje Bazilikoje. Koncerte dalyvavo žinomiausi šalies muzikantai: Lietuvos kamerinis orkestras (dirigentas S.Sondeckis), V.Daunoras, G.Kaukaitė, L.Digrys, R.Katilius ir „Leliumai“. Koncerto klausėsi šimtai kauniečių.

Svarbus Albino Petrausko inicijuotas įvykis – 1988 m. kaip kolektyvinis narys choras „Leliumai“ įstojo į Sąjūdį. Buvo parengta patriotinė lietuvių autorių kūrinių programa, su kuria koncertuota Lietuvos valstybinės konservatorijos didžiojoje salėje, daugelyje Lietuvos vietų. Albinas Petrauskas buvo 1988 m. vykusio Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo delegatas.

Choras dalyvavo daugelyje Sąjūdžio renginių: mitinguose, labdaros koncerte paremti Lenkijos lietuvių spaudą, J.Naujalio paminklui aukoti koncertuose ir kt.

1989 m. Albino Petrausko sudaryta Laisvės paminklo atstatymo iškilmėms skirtą chorų programą, kurią jis vienintelis dirigavo prie Karo muziejaus vykusiame mitinge. 1990 m. jis sudarė paminklo „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ atstatymo iškilmėse chorų programą, kurią dirigavo su kitais Kauno miesto dirigentais.

 Po tragiškų 1991-ųjų sausio 13-tosios įvykių jau sausio 14 d. Albinas Petrauskas sukviedainininkus į vaizdajuostę įrašyti patriotinių dainų programą, kuri keletą kartų buvo rodoma per Kauno televiziją, nes Vilniaus TV studija tuo metu buvo užgrobta. Choras “Leliumai” giedojo atsisveikinimo su sausio 13-osios auka Titu Masiuliu ceremonijoje Karo muziejuje bei Petrašiūnų kapinėse.

 

Dirigento veikla

A.Petrauskas aktyviai įsijungė į Lietuvos chorvedžių veiklą, ji buvo vienas iš Lietuvos chorų sąjungos kūrėjų, buvo išrinktas Lietuvos chorų sąjungos prezidentu (1992-1995).

Nuo 1964 m. prof. Albinas Petrauskas dirigavo Kauno dainų šventėse. Jis buvo Respublikinės dainų šventės (1985), Tautinės dainų šventės (1990), Pasaulio lietuvių dainų švenčių (1994, 1998, 2003, 2007, 2009), Šiaurės ir Baltijos šalių dainų šventės Rygoje (Latvija,1995) vyr. dirigentas, 2007 m. respublikinės bei 2009 m. Tūkstantmečio dainų švenčių Dainų dienų kūrybinės grupės narys.

Ne vienerius metus buvo respublikinių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių repertuarinės bei kūrybinės grupės narys, Marijampolės apskrities suaugusių chorų konsultantas1990 m. dirigavo Kauno miesto chorams, atliekant J.Žilevičiaus kantatą „Vytautui Didžiajam“ paminklo atidarymo ceremonijoje Kaune. 1994 m. vasario mėn. su Rusijos chorvedžių seminaro choru Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos Didžiojoje salėje atliko kauniečio kompozitoriaus V.Bartulio “Missa brevis”.

1994 m. spalio mėn. su “Villa Maria Chorale” choru (Buffalo, JAV) parengė ir atliko lietuviškų kalėdinių giesmių programą JAV.

1996 m. su šiuo choru iš JAV ir “Leliumai “parengta bendra koncertinė kompozitoriaus Rutter programa, diriguota ir atlikta Kaune. Su choru „Leliumai“ surengta apie 500 koncertų Lietuvoje ir užsienyje.

Chorinio meno renginių organizavimas

 

Paskelbus Nepriklausomybę, Lietuvoje buvo ypač juntamas užsienio atlikėjų ir dirigentų vizitų stygius, todėl A.Petrauskas 1992 m. inicijavo ir suorganizavo Kaune Tarptautinį chorų festivalį „Leliumai“, kuriame dalyvavo chorai iš Lietuvos, Italijos, Vokietijos, Belgijos, Latvijos.

1997 m. jis suorganizavo II-jį Tarptautinį chorų festivalį Kaune. Visi festivalio koncertai vyko pilnoje Kauno filharmonijos salėje. Spauda pažymėjo, jog „tokios šventės dar nebuvo“.

1994 m. suorganizavo Pasaulio lietuvių dainų šventės konkursą, kuriame pirmą kartą Lietuvos chorų judėjimo istorijoje nugalėtojai ir prizininkai laimėjo solidžias pinigines premijas.

Prof. Albinas Petrauskas nuolat rūpinsi Dainų švenčių mišriųjų chorų dalyvių pamainos ugdymu. Nuo 2001 m. Kaune pradėjo rengti Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų mišrių chorų konkursus „Dainuok ir keliauk“, kurių dainininkai – 9-12 klasių jaunuoliai.

Ši veikla buvo atliekama per prof. Albino Petrausko įkurtą Chorų ir jaunųjų dirigentų paramos fondą “Polihimnija”, kviečiant, suburiant konkurso dalyvius, ieškant prizų steigėjų bei ryšių su užsienio chorais, kurie galėtų toliau plėtoti kultūrinius mainus su konkurso nugalėtojais. Konkurso nugalėtojai apdovanojami kelionėmis į užsienį, o prizininkai – kelionėmis po Lietuvą.  Konkurso nugalėtojai aplankė Paryžių, Austriją, Vokietiją, Sankt Peterburgą, Vengriją, Prahą, Vieną, Budapeštą), Lenkiją, Estiją. Užsienio jaunimo chorai, priėmę Lietuvos moksleivių chorus, atvykdavo į Lietuvą su analogiška programa. Šių vizitų metu užsimezgė draugystės tarp jaunuolių, dalykiniai ryšiai tarp mokytojų bei mokyklų vadovų, šiuo projektu to ir buvo siekta. Daugiau nei tūkstantis konkurso dalyvių mokinių keliavo po Lietuvos žymesnes vietas (rašytojų gimtines, pilis, M.K.Čiurlionio keliu ir pan.). Šis jaunimo chorinio dainavimo skatinimo veikla – naujas originalus reiškinys Lietuvos chorų veikloje, konkurso forma yra labai patraukli jaunimui, skatinanti užsiimti prasminga veikla, saugančia jį nuo socialinės rizikos veiksnių. Jaunųjų dainininkų atsiliepimai, skelbiami fondo „Polihimnija“ svetainėje adresu www.polihimnija.lt, tai patvirtina.

Konkurse „Dainuok ir keliauk“ dalyvavo kelios dešimtys jaunimo chorų, kuriuose dainuoja apie 1.500 dainininkų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Joniškio, Panevėžio, Biržų, Kėdainių, Širvintų, Vievio, Ukmergės, Molėtų, Prienų.

 

Lietuvos kompozitorių muzikos sklaidos inicijavimas

 

Profesoriaus Albino Petrausko viena iš svarbių interesų sričių buvo chorų repertuaro formavimas ir Lietuvos kompozitorių muzikos sklaida šalyje ir tarptautiniu mastu. Jis palaikė glaudžius kūrybinius ryšius su Lietuvos kompozitoriais, jo iniciatyva kompozitoriai jau yra sukūrę 30 kūrinių chorui, jų tarpe kūriniai, dedikuoti chorui Leliumai bei konkursui “Dainuok ir keliauk”.

1991 m. A.Petrausko iniciatyva gimė kompozitoriaus V.Bartulio ir poeto R.Mikutavičiaus oratorija „Jėzaus gimimas“, kurios atlikimą A.Petrauskas dirigavo Vytauto bažnyčioje.

Fondas „Polihimnija“ kasmet užsakydavo lietuvių kompozitoriams parašyti kūrinį jaunimą dominančia tematika. Specialiai konkursui „Dainuok ir keliauk“ kūrnius yra sukūrę kompozitoriai J.Tamulionis, Z.Bružaitė, V.Bartulis, N.Sinkevičiūtė, J.Juozapaitis, V.Miškinis. Privalomą „Dainuok ir keliauk-2004“ kūrinį „Serenada“ specialiai konkursui , atsisakydamas honoraro, parašė pasaulinio garso įžymybė kompozitorius Rodionas Ščedrinas.

 

 

Mokslinė, pedagoginė veikla, publikacijos

Prof. Albino Petrausko choro dirigavimo klasę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė 72 jaunieji dirigentai ir dirigentės, tarp kurių ir Kaune puikiai veiklą plėtojantys muzikai K.Jakeliūnas, R.Daugėla.

Profesinėje veikloje atlikta tyrimų, studijų, išleista mokslo ir metodinių darbų: “Muzikinio švietimo problemos Lietuvoje (XIX a. antra pusė – XX a. pradžia)” (1980), “Muzikinis švietimas Lietuvos mokyklose iki Pirmojo pasaulinio karo (istorijos bruožai)” (1996), “Dirigavimo klausimu” (1998).

Prof. Albino Petrauskas skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose, Lietuvos muzikinio švietimo istorijos temomis bei Lietuvos chorų gyvavimo klausimais Vilniuje (1978, 1981, 1985, 1989), Klaipėdoje (1987, 1990), Rygoje (Latvija, 1985), Maskvoje (Rusija, 1994), Buffalo (JAV, 1994).

1995 m. su choru “Leliumai” įrašyta ir išleista audiokasetė “Pasiplūdo antelė”, 2007 m. – kompaktinė plokštelė „Leliumai“.

2010 m. išleistas leidinys, kuriame publikuojami kompozitorių kūriniai, sukurti specialiai moksleivių chorų konkursui „Dainuok ir keliauk”.

 

Velionis bus pašarvotas birželio 8 d. (ketvirtadienį) nuo 14 val. Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčios koplyčioje (V. Krėvės pr. 95).
Šv. Mišios aukojamos 17 val. Kauno Jėzuitų bažnyčioje.
Laidotuvės birželio 9 d. (penktadienį) 13 val. Petrašiūnų kapinėse Kaune.

Parašykite komentarą