Įsteigta jaunųjų chorvedžių frakcija, paskirti du LCHS vadybininkai

Rasa Mikalajūnienė

choras.lt vyr. redaktorė

 

 

2015 m. balandžio 22 d. Vilniuje, Lietuvos liaudies kultūros centro (LLKC) Muzikos skyriaus patalpose, įvyko eilinis Lietuvos chorų sąjungos (LCHS) prezidiumo posėdis. Jo metu svarstyti šie klausimai:

1. Vasaros akademijos rengimo finansinės problemos
2. Jaunųjų chorvedžių frakcijos įsteigimas
3. LCHS administratoriaus tvirtinimas

Posėdyje dalyvavo LCHS prezidiumo nariai prof. Vytautas Miškinis, prof. Povilas Gylys, Rasa Gelgotienė, Danguolė Beinarytė (nuotr.), Kastytis Barisas, Ksaveras Plančiūnas, Raimondas Katinas, Donatas Zakaras; LLKC Muzikos skyriaus vadovė Aurelija Andrejauskaitė; jaunieji chorvedžiai: Vilija Mažintaitė, Povilas Butkus, Modestas Jankūnas, Indrė Veličkaitė, Asta Balnionytė, Rimvydas Mitkus ir Linas Balandis.

Posėdį, kaip visada, pradėjo prezidiumo pirmininkas prof. V. Miškinis. Jis dar kartą priminė, kad LCHS yra nevyriausybinė organizacija, bet į jos nuomonę atsižvelgiama priimant valstybinius nutarimus, taip pat LCHS yra LLKC pagalbininkas rengiant Lietuvos Dainų šventes. V. Miškinis pranešė, kad buvo susitikęs su naujuoju Vilniaus meru Remigijumi Šimašiumi, kuris pažadėjo pasidomėti Vilniaus chorinės bendruomenės veikla ir rūpesčiais.

Kalbėdamas apie LCHS organizuojamą chorvedžių Vasaros akademiją, V. Miškinis apgailestavo, kad Kultūros rėmimo fondas paskyrė per mažai lėšų jai rengti ir paprašė prezidiumo leidimo pasinaudoti LCHS sąskaitoje sukauptomis lėšomis. Leidimas duotas, balsuota vienbalsiai. Vasaros akademija vyks Molėtų rajone, prie Bebrusų ežero, 2015 m. rugpjūčio 17-21 d.. Akademija yra finansiškai nenuostolinga, jei sutraukia ne mažiau kaip 80 dalyvių (gali dalyvauti 345 dalyviai). V.Miškinis pakvietė jaunimą aktyviai dalyvauti būsimoje Vasaros akademijoje, kurios pagrindinis tikslas – sutelkti chorvedžius bendravimui, bei paragino išsakyti savo, kaip jaunųjų chorvedžių atstovų, nuomonę dėl dalyvavimo LCHS veikloje.

Prof. Povilo Gylio nuomone prieš pradedant formuoti naujus LCHS padalinius (jaunųjų chorvedžių frakciją), pirma reikėtų atlikti reviziją – suskaičiuoti, kiek yra sąjungos narių, atitinkamai pakeisti įstatus, sutvarkyti nario mokesčio surinkimą ir surengti LCHS suvažiavimą.

Jaunųjų chorvedžių vardu kalbėjo Vilniaus merginų choro “Viva” meno vadovė Vilija Mažintaitė.
Ji išvardino darbus, kurių imtųsi jaunimo frakcija prie LCHS prezidiumo:

1. Telkti jaunimą, skleisti žinią apie LCHS veiklą LMTA chorvedybos studentams, glaudžiau bendradarbiauti su LMTA chorvedybos katedra.
2. LCHS vadybininko paieška (kandidantams pateikti užduotis ir paskirti bandomąjį laiktarpį, pvz., pusmetį).
3. Rūpintis LCHS veiklos sklaida internete: reklama facebook-e, pristatyti LCHS Vikipedijoje.
4. Dalyvauti Dainų šventės organizavime: techninių užduočių, rengiant Dainų šventės programą, atlikimas.
5. Inicijuoti mėgėjų chorų renginius: seminarus, festivalius, chorų ir chorvedžių bendradarbiavimą, chorų stovyklas – chorinės muzikos dirbtuves chorams.
6. Finansinės paramos LCHS veiklai paieška.
7. Jaunimo frakcijos atstovų kituose didžiuosiuose miestuose radimas.

V.Mažintaitė patikino, kad jaunųjų chorvedžių frakcijos nariai suinteresuoti dalyvauti LCHS suvažiavimuose ir LCHS prezidiumo posėdžiuose bei Vasaros akademijoje ir išreiškė jaunųjų chorvedžių pageidavimą – jų įtraukimą į Dainų švenčių dirigentų sąrašą, kas būtų stiprus stimulas dalyvauti LCHS veikloje.

Apie Dainų švenčių repertuaro sudarymo procesą ir dirigentų atranką papasakojo V. Miškinis: repertuarą Dainų šventėms atrenka ne LCHS prezidiumas, o Dainų švenčių kūrybinė grupė, kurios nariai – iškiliausi Lietuvos chorvedžiai, atstovaujantys skirtingus žanrus (beje, dauguma jų yra ir LCHS prezidiumo nariai). Dainų švenčių dirigentais skiriami einamuoju laikotarpiu labiausiai žinomi ir nusipelnę Lietuvos choriniam gyvenimui žmonės – tai svarbus darbo įvertinimas ir paskatinimas. V. Miškinis pastebėjo, kad Latvijoje ir Estijoje Dainų šventėse dalyvauti ir diriguoti gali tik chorų sąjungų nariai, ir, kita vertus, Dainų šventėse nedalyvaujančio choro ir chorvedžio statusas yra labai menkas.

Rasa Gelgotienė nusakė Dainų švenčių repertuaro ir dirigentų atrankos procedūrą tiksliau: LCHS suvažiavimo metu yra išrenkami LCHS prezidiumo nariai. LCHS prezidiumas ir LLKC sudaro Dainų šventės kūrybinę grupę, kuri atrenka repertuarą ir dirigentus. Galimybė jauniems chorvedžiams diriguoti Lietuvos Dainų šventėje atsiranda su savo vadovaujamu choru užėmus aukščiausias vietas Lietuvos chorų konkurse, vykstančiame prieš kiekvieną Dainų šventę.

Prof. P.Gylio nuomone, verta būtų organizuoti seminarą jauniesiems chorvedžiams, kuriame būtų atsakyta į visus klausimus dėl Dainų švenčių rengimo. Profesorius pritarė jaunųjų chorvedžių minčiai inicijuoti chorų ir chorvedžių bendravimą kviečiant dirigentus bei keičiantis dirigentais. “Tai būtų labai naudinga, tai pagyvintų chorinį gyvenimą ir sveiką konkurenciją. Manau, ir LCHS prezidiumas padės organizuojant tokius chorinius festivalius, seminarus ir susitikimus,” – patikino P.Gylys.

Danguolė Beinarytė ir Rasa Gelgotienė akcentavo, kad visoms anksčiau įvardintoms veikloms išvystyti reikalingas vadybininkas. Jų nuomone tai turėtų būti jaunas, su muzika susijęs iniciatyvus žmogus. Asta Balnionytė suabejojo, ar chorvedys sugebėtų dirbti LCHS vadybininko-administratoriaus darbą, nes LMTA chorvedžiai nėra to mokomi. V.Miškinis pasiūlė ieškoti meno vadybą studijuojančio jaunimo. Dauguma posėdžio dalyvių sutarė, kad būsimasis vadybininkas turėtų būti kompetentingas kultūros srityje. Posėdžio pabaigoje pasiūlyti du kandidatai – chorvedžiai Modestas Jankūnas ir Indrė Veličkaitė. Rasa Gelgotienė pristatė Indrę Veličkaitę, kuri dirba su VU “Virgo” choru, taip pat vargonuoja bažnyčioje: “Indrė greitai įgustų dirbti LCHS vadybininkės darbą, nes yra iniciatyvi, sugeba spręsti iškilusias organizacines problemas, kruopščiai tvarkyti dokumentaciją…” ir Modestą Jankūną, dirbantį su VU choru “Pro Musica” bei Vilniaus kolegijoje Muzikinių spektaklių muzikos vadovu. Abu kandidatus parėmė Vilija Mažintaitė, Danguolė Beinarytė, Vytautas Miškinis, Povilas Gylys. Abu kandidatai paraginti įstoti į LCHS sąjungą.

Balsuota dėl jaunųjų chorvedžių frakcijos įsteigimo. Nubalsuota “už” vienbalsiai. Balsuota dėl LCHS vadybininkų – Indrės Veličkaitės ir Modesto Jankūno. Patvirtinta vienbalsiai.

 

choras.lt inf.
 

Parašykite komentarą