Vilniaus savivaldybė paskyrė stipendijas I ir II kategorijos chorų vadovams, iš jokių institucijų negaunantiems atlygio už atliekamą darbą

 

Nauji mokslo metai prasidėjo puikia žinia Vilniaus chorinei bendruomenei: savivaldybė paskyrė stipendijas I ir II kategorijos chorų vadovams, iš jokių institucijų negaunantiems atlygio už atliekamą darbą. Džiaugiamės ir sveikiname Vilniaus chorus ir jų vadovus!

Ta proga pakalbinome Lietuvos mokslų akademijos prezidentą Vilių Maslauską (nuotr.), iniciavusį ne vienerius metus užtrukusį procesą:  Viliau, ar galėtumėte prisiminti su kiek įvairių institucijų pareigūnų per tuos metus buvo kalbėta dėl atlygių  chorų vadovams? Kiek metų tai truko?

Vilius Maslauskas: „Tos  kalbos prasidėjo maždaug  prieš dešimt metų, kai  Valentinas Stundys tapo LR Seimo kultūros ir švietimo komiteto pirmininku. Kartu su naujai paskirtu Liaudies kultūros centro direktoriumi Sauliumi Liausa apsilankėme pas jį individualiai, o neužilgo vadovų darbo apmokėjimo problemos buvo svarstomos V.Stundžio vadovaujamo komiteto posėdyje. Sunku dabar viską smulkiai prisiminti ir išvardinti su kiek pareigūnų bendrauta: beveik su visais Vilniaus miesto kultūros komiteto nariais, su kai kuriais ir daug kartų, su kitais tarybos nariais, su meru Remigijumi Šimašiumi ir vicemeru Valdu Benkunsku bei Vilniaus miesto tarybos kultūros komiteto pirmininku Vytautu Mitalu, ir ne kartą. Su LR Seimo nariais, turinčiais palankią nuomonę kultūros klausimais: su seimo Kultūros komiteto nariais Vytautu Juozapaičiu, Vytautu Kernagiu, Arūnu Gelūnu, viceministre Gintare Žemaityte ir kitais. Pora kartų buvau susitikęs su seimo pirmininku Pranskiečiu, prezidentės patarėja Rūta Kačkute ir dar daug su kuo… Buvau susitikęs ir su Zuoku, Alekna… Romaną galima būtų parašyti… O dieve, kiek čia buvo kalbų, įtikinėjimų, aiškinimų… ir tuščios eigos, bet, svarbu, kad pasiektas rezultatas: senųjų metų pabaigoje ir naujųjų pradžioje Vilniaus savivaldybėje svarstant biudžetą pagaliau buvo priimtas sprendimas – įrašyti eilutę, skirtą meno kolektyvų vadovų darbo apmokėjimui. Nuspręsta skirti stipendijas, ir tai logiška: meno kolektyvo vadovas juk nedirba 8 valandas kaip mūrininkas. Koks čia gali  būti valandinis atlyginimas! Na, visiškai realus pasiekimas bus tada, kai gruodžio mėnesį vadovams iš tikrųjų bus sumokėta!“

 

‎Štai kaip skamba Vilniaus m. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto departamento įsakymas dėl sostinės mėgėjų meno kolektyvų vadovams skiriamų stipendijų ir jų skyrimo tvarkos aprašas:

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS

ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VADOVAMS IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKIRIAMŲ STIPENDIJŲ JŲ VEIKLOS FINANSAVIMUI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2017 m. liepos 18 d. Nr. A15-1699/17(2.1.4-KS)
Vilnius

Vadovaudamasis 2016 m. lapkričio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-517 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento ir jo padalinių nuostatų tvirtinimo“,
t v i r t i n u Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų vadovams iš Savivaldybės biudžeto lėšų skiriamų stipendijų jų veiklos finansavimui tvarkos aprašą.

Departamento direktorius Algminas Pakalniškis

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus

2017 m. liepos 18 d. įsakymu Nr.A15-1699/17(2.1.4-KS)

VILNIAUS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VADOVAMS IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKIRIAMŲ STIPENDIJŲ JŲ VEIKLOS FINANSAVIMUI

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės I ir II kategorijos (kategorijos nustatomos vadovaujantis 2008 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-145 „Dėl kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatų patvirtinimo“) mėgėjų meno kolektyvų vadovų iš jokių institucijų už atliekamą darbą negaunančių atlygio (šią informaciją oficialiu pranešimu pateikia Lietuvos nacionalinis kultūros centras), stipendijų jų veiklos finansavimui skyrimo iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų (toliau – Lėšos) ir atsiskaitymo už gautas stipendijas tvarką.

2. Stipendijų skyrimo Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų vadovams jų veiklos finansavimui tikslas – palaikyti, skatinti ir sudaryti sąlygas Vilniaus miesto mėgėjų meno kolektyvams aktyviai dalyvauti miesto kultūriniame gyvenime, išlaikyti ir propaguoti tautinį identitetą, skleisti tautos etninės kultūros paveldą.

3. Stipendijų skyrimą Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų vadovų veiklos finansavimui organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento (toliau – Departamentas) Kultūros skyrius (toliau – Skyrius) iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto 9 programos „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“.

4. Stipendijai gauti bet kurio mėgėjų meno žanro kolektyvo vadovas kolektyvo vardu pateikia paraišką (1 priedas) Skyriui, kuris susistemintą ir parengtą paraiškų sąrašą pateikia tvirtinti Departamento direktoriui.

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

5. Skyrius nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 5 d. ir nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. sausio 5 d. paštu arba elektroniniu paštu su Skyriaus lydraščiu, kuriame nurodyta galutinė paraiškų pateikimo Savivaldybei data, išsiunčia informaciją I ir II kategorijos Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų vadovams, negaunantiems atlygio už atliekamą darbą (pagal Lietuvos nacionalinio kultūros centro pateiktą oficialų dokumentą), apie Vilniaus miesto savivaldybės vykdomą projektą – stipendijų skyrimą Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų vadovams jų veiklos finansavimui, Aprašą ir visus Aprašo priedus.

6. Paraiškos (1 priedas) iki nustatytos datos, nurodytos kartu su Aprašu siunčiamame lydraštyje, siunčiamos (teikiamos) elektroniniu paštu kulturos@vilnius.lt arba paštu – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyrius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius.

7. Paraiškos pateikimo data laikoma pristatymo Savivaldybei data, o jeigu siunčiama paštu – pašto spaude pažymėta išsiuntimo data.

8. Užpildyta paraiška (1 egz.) siunčiama 6. punkte nurodytu elektroniniu paštu (skenuota) arba teikiama įrišta ar įsegta, paraiška turi būti pasirašyta mėgėjų meno kolektyvo vadovo, kiekvienas paraiškos puslapis turi būti numeruotas, paraiška siunčiama paštu – įdėta į užklijuotą voką ir registruota Savivaldybės priimamajame. Paraiškos siunčiamos/teikiamos su lydraščiais. Lydraštis – laisvos formos.

9. Paraiškos nepriimamos, jei jos pateiktos pasibaigus Savivaldybės nustatytam paraiškų priėmimo laikui ir neatitinka šiame Apraše išdėstytų reikalavimų.

III. PARAIŠKŲ TVIRTINIMO TVARKA

10. Iš Vilniaus mėgėjų meno I ir II kategorijos kolektyvų vadovų, negaunančių atlygio už atliekamą darbą (sąrašą oficialiu dokumentu pateikia Lietuvos nacionalinis kultūros centras), gautas paraiškas Skyrius per dvi savaites nuo Apraše nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos apsvarsto, susistemina, parengia Departamento direktoriaus įsakymo projektą dėl stipendijų skyrimo Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų vadovams ir teikia jį Departamento direktoriui pasirašyti.

11. Departamento direktorius per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl parengto įsakymo projekto pasirašymo.

IV. SKELBIMO APIE STIPENDIJŲ SKYRIMĄ VILNIAUS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VADOVAMS, JŲ VEIKLOS FINANSAVIMUI, TVARKA

12. Departamento direktoriaus įsakymas, kuriuo skirtos stipendijos Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų vadovų veiklos finansavimui, su informaciniu lydraščiu išsiunčiamas kiekvienam kolektyvo vadovui, gavusiam finansavimą, paštu arba paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

13. Informacija apie stipendijų skyrimą Vilniaus mėgėjų meno kolektyvų vadovų veiklos finansavimui gali būti paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

V. PARAIŠKŲ FINANSAVIMAS, ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ

14. Finansavimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos nacionalinio kultūros centro rekomendacijomis ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto galimybėmis ir ištekliais.

15. Finansavimo trukmė – nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. iki 2018 m. liepos 31 d.

16. Finansavimo dydis – I kategorijos mėgėjų meno kolektyvų vadovams – 4000 Eur, II kategorijos mėgėjų meno kolektyvų vadovams – 3000 Eur.

17. 16 punkte minėtos sumos mėgėjų meno kolektyvų vadovams išmokamos per du kartus: pirmą kartą iki 2017 m. gruodžio 23 d., antrą kartą iki 2018 m. liepos 31 d.

18. Skyriaus vedėjas su stipendiją gavusiu mėgėjų meno kolektyvo vadovu sudaro finansavimo sutartį, kurioje numatomi vadovo teiktoje paraiškoje pateikti įsipareigojimai, jų įgyvendinimo terminai, šalių įsipareigojimai, sutarties nutraukimo ir kitos sąlygos.

19. Stipendiją mėgėjų meno kolektyvo vadovui Finansų ir strateginio planavimo departamento Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyrius perveda pagal pasirašytą sutartį.

20. Stipendijos lėšos naudojamos tik mėgėjų meno kolektyvo vadovo darbui apmokėti už pateiktoje paraiškoje numatytus atlikti darbus.

21. Už paraiškoje nurodytų darbų atlikimą, lėšų tikslingą panaudojimą atsako pateiktos paraiškos įgyvendintojas, stipendiją gavęs asmuo.

22. Atlikus paraiškoje nurodytus darbus, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d., mėgėjų meno kolektyvo vadovas atsiskaito:

22.1. už paraiškoje nurodytų veiklų įgyvendinimą Skyriui (2 priedas);

22.2. už tikslingą stipendijos lėšų panaudojimą Finansų ir strateginio planavimo departamento Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyriui lėšų skyrimo sutartyje nustatyta tvarka.

23. Išaiškėjus, kad Savivaldybės skirtos lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, pareiškėjas privalo lėšas grąžinti į sutartyje nurodytą biudžeto sąskaitą per 3 darbo dienas po įspėjimo gavimo. Nustatytais terminais negrąžinus lėšų, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

___________________________________

‎ 

LNKC rekomendavus, stipendijos paskirtos septyniolikos Vilniaus chorų – „Brevis“, „Aidijos“, „Bel Canto“, vyrų choro „Ąžuoliukas“, „Viva“, „Ugnelės“, „Pro musica“, „Ave verum“, „Eglės“, „Varpo“, „Sakalo“, Lietuvos mokslų akademijos, „Dobilo“, moterų „Aido“, „Libro“, „Sodžiaus“ ir Dainos mylėtojų klubo  – vadovams, chormeisteriams ir koncertmeisteriams (29 stipendijos). 

 

„Čia tik pirmas mūšis laimėtas, – sako LMA choro prezidentas V. Maslauskas, – turime siekti, kad atlygis už darbą būtų mokamas ir III bei IV kategorijos chorų vadovams!“ 

Komentarai ( 1 ):

  1. Čia pasiektas didžiulis dalykas. Pagaliau chorvedžiams bus atlyginta už didžiulį darbą. Tikėkimės kad šiuo keliu pasuks ir kitos savivaldybės. Bravo Viliui Maslauskui už pastangas ir iniciatyvą. Taip pat reikia nepamiršti ir LNKC muzikos poskyrio vadovės Aurelijos Andrejauskaitės, kuri surinko visą informaciją. Didžiulės sėkmės visiems chorams.

Parašykite komentarą