Vilniaus „Giesmė“ giedojo Kauno reformatų bažnyčios atgavimo šventėje

 

Balandžio 27 dieną Vilniaus reformatų choras „Giesmė“, vadovaujamas chorvedės ir vargonininkės Gražinos Petrauskaitės (nuotr.), keliavo į Kauną. Šio miesto evangelikų reformatų parapija pakvietė visos Lietuvos reformatus atvykti į iškilmingas Kauno reformatų bažnyčios pastato atgavimo pamaldas – šį džiugų įvykį atšvęsti visiems kartu.

Reformatų bažnyčia Kaune, Ožeškienės g., pagal žymaus prieškario architekto Karolio Reisono (latv. Kārlis Reisons, 18941981) projektą už iš visos Lietuvos tikinčiųjų – reformatų surinktas lėšas buvo pastatyta 1937-1938 metais. Vidus dar dvejus metus buvo įrenginėjamas, bet nespėjus baigti darbų, II pasaulinio karo pradžioje nebaigtas pastatas buvo sovietų valdžios nacionalizuotas. Buvo nugriauta viršutinė bažnyčios bokšto dalis, pastatas paversta alaus, vėliau tabako fabrikų sandėliu, kuriuo naudotasi iki 1952 metų. Tais metais Kauno miesto vykdomojo komiteto sprendimu pastatas perduotas VRM Kauno specialiosios mokyklos žinion, pritaikytas valgyklai ir įrengta sporto salė.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, sužibo viltis atgauti pastatą, nors minimaliai susitvarkyti ir laikyti pamaldas. Deja, pritaikius netobulus jaunos šalies Įstatymus, pastato valdymą perėmė policijos mokykla, vėliau – Mykolo Romerio universitetas. Ir tik beveik po 30 metų prašymų, įrodinėjimų 2019 m. vasario 26 d. tarp Mykolo Riomerio universiteto ir Reformatų Bažnyčios buvo pasirašyti paskutiniai priėmimo-perdavimo aktai dėl pastato grąžinimo ir perdavimo evangelikų reformatų bendruomenei, o kovo 7 d. Kauno reformatų parapija tapo pilnateisiais, prieš 80 metų protėvių lėšomis pastatytos bažnyčios šeimininkais.

Bažnyčios pastato atgavimo pamaldose buvo skaitomas Dievo Žodis, reiškiama padėka Viešpačiui, sakomi pamokslai, pasakojama bažnyčios statybos istorija.

Džiaugsmas, atgavus šventovę, buvo išreikštas psalmėmis, giesmėmis, giedamomis Viešpaties garbei. Pamaldose skambėjo psalmės iš Kauno parapijoje tarnaujančio kunigo-misionieriaus iš JAV Franko van Daleno ir šiuo metu JAV besimokančio Samuelio Lukošiaus parengto Psalmyno: Ateikim žmonės su džiaugsmu (Psalmė Nr.100) ir Palaimintas žmogus, kuris nesielgia kaip bedievis (Psalmė Nr.1), taip pat giesmės iš senojo reformatų Giesmyno Viešpatį liaupsink, visatos Valdovą galingą ir Reformacijos himnas Tvirčiausia apsaugos pilis, kuria buvo užbaigtos iškilmingos pamaldos.

Pamaldų pabaigoje skambėjo sveikinimai žodžiu ir giesme.

Svečiai Seimo narys Povilas Urbšys ir Lietuvos Evangelinių bažnyčių bendrijos vadovas pastorius Gabrielius Lukošius išreiškė viltį, kad jau daugiau niekada šiame pastate nebeaidės kamuolio dunksėjimas, o bus Dievo namai, kuriuose bus šlovinamas Viešpats, giedamos Jo vardo garbei giesmės.

Vilniaus reformatų choras Giesmė pagiedojo giesmę O Dieve, saugok bočių žemę, kuriai žodžius parašė prieškaryje Kaune karo kapelionu tarnavęs ir svariai prisidėjęs prie bažnyčios statymo idėjos pagarsinimo kun. Adomas Šernas, pirmąją spausdintą keturbalsę giesmę lietuvių kalba – M. Mažvydo Gyvenimą pašlovintą (chorų dirigento ir pedagogo Broniaus Skirsgilo redakcija) bei tai dienai simboliškai skambėjusią giesmę Bažnyčia pastatyta, muzika. S. S. Wesley, aranžuotė R. Jones.

Kaunietės vargonininkė, pianistė Živilė Kudirkaitė ir solistė Aina Dobilaitė atliko nuostabiai nuskambėjusią poeto Paulo McCucker ir kompozitoriaus David Maddux baladę iš Hymns.

LERD Radvila jaunimas iš Kauno ir Vilniaus pagiedojo pamėgtąją 23-ią psalmę iš naujai parengto Psalmyno Švelni Ganytojo ranka.

Šventė, kaip įprasta, baigėsi Agape, kurioje buvo džiaugiamasi, bendraujama, vaišinamasi….

 

 

Dalija Gudliauskienė

Parašykite komentarą