VDU KTF chorui „Veritas“ – vieneri

Aistė STREMAITYTĖ.

2015 m. gruodžio 6 d. Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčioje šv. Mišių metu giedojo ir po jų meninę programą „Adventinė akimirka“ atliko Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto choras „Veritas“ (lot. – tiesa), vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės–Vaitkevičienės. Prieš metus susibūręs choras vienija VDU KTF studentus, absolventus, Kauno kunigų seminarijos klierikus, fakulteto draugus bei kitus geros valios žmones, trokštančius darniais balsais šlovinti Viešpatį. Choras su džiaugsmu gieda ne tik Kauno, bet ir kitų vyskupijų parapijose, yra paruošęs ir ne kartą atliko koncertinę patriotinę programą.

Šv. Mišių metu Palemono parapijos klebonas kun. Darius Vasiliauskas tikinčiuosius kvietė kartu melstis už chorą, linkėjo Dievo globos. Liturgiją papuošė ne tik tradicinės advento giemės, bet ir šiuolaikinių kompozitorių sakralinės muzikos kūriniai.

Švęsdamas savo pirmąjį gimtadienį, choras „Veritas“ parengė švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo šventei skirtą meninę programą. Choristai skambiomis giemėmis ir choro bičiulio, Kauno kunigų seminarijos IV kurso klieriko Vincento Lizdenio parašytomis meditacijomis kvietė klausytojus stabtelėti, pajusti adventinį laukimą, apmąstyti Jėzaus įsikūnijimo slėpinį per Dievo Motinos Marijos ištartą „Taip“. Solo partijas atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Chorinio dirigavimo studentė Gabrielė Bilevičiūtė.

VERITAS vieneri

Pasak choro vadovės V. Liaudanskaitės–Vaitkevičienės,  „Verito“ bendruomenės dalimi būti gali ne kiekvienas. Ji teigė, kad „vien muzikinių gebėjimų negana – norint gauti gerą rezultatą, reikia  daug atiduoti: tiek darbo, tiek bendrystės, tiek savęs dovanojimo kitiems. Tad sveikinu uoliuosius veritiečius ir dėkoju Dievui už kiekvieną  jų. O pirmasis choro „Veritas“ gimtadienis tegul bus gražus startas link kūrybingos ir  prasmingos veiklos ateityje.“ 

Choro gyvenimą galima sekti Facebook‘o puslapyje:

https://www.facebook.com/misruschorasveritas/timeline

Marijos Stanukytės nuotr.

Parašykite komentarą