Šiaulių „Dagilėlis“ grįžo iš tarptautinių chorų festivalių Amerikoje. Idaho Gala koncerto įrašas.

Liepos mėnesį Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, meno vadovas Remigijus Adomaitis, dalyvavo dviejuose tarptautiniuose chorų festivaliuose Jungtinėse Amerikos Valstijose: Idaho ir Montanos valstijose. 

 

Abie­juo­se fes­ti­va­liuo­se da­ly­va­vo po 10 cho­rų iš Eu­ro­pos, Ame­ri­kos, Azi­jos ša­lių. Pa­tek­ti į fes­ti­va­lius cho­rui ne­bu­vo leng­va: jie tu­rė­jo siųs­ti pa­raiš­kas, choro kūrinių vaiz­do įra­šus. Or­ga­ni­za­to­riai at­rin­ko ir kvie­ti­mus da­ly­vau­ti iš­siun­tė tik pa­tiems ge­riau­siems kolektyvams.

 

Prašome pasiklausyti ir pasižiūrėti Idaho festivalio Gala koncerto įrašo. Dainuoja chorai iš Kinijos, Filipinų, Čekijos, Lietuvos, Ispanijos ir JAV („Dagilėlis“ dainuoja nuo 1:30 iki 1:45 val.):

 

Parašykite komentarą