Lietuvos atstovai LXII-ajame ekumeniniame bažnytinės chorinės muzikos seminare Austrijoje

 

kun. Remigijus Šemeklis

Šilutės, Vanagų ir Ramučių ev. liuteronų bažnyčių klebonas

 

Nedideliame Austrijos Gozau miestelyje liepos 15 – 29 d. vyko 62-asis ekumeninis Pfalco žemės Vokietijoje evangelikų bažnytinės muzikos sandraugos organizuojamas giedojimo seminaras. Į šį seminarą susirinko apie 70 choristų. Seminaro vadovas – Pfalco krašto bažnytinės muzikos direktorius Jochen Steuerwald.


Dauguma choristų į Austriją buvo atvykę iš Vokietijos. Į seminarą buvo pakviesti ir keli atstovai iš Lietuvos, Lenkijos bei Čekijos. 2019 metų Gosau giedojimo seminare Lietuvos bažnytinės evangelikų liuteronų muzikos sandrauga delegavo kun. Remigijų Šemeklį su žmona Irena Šemekliene (iš Šilutės) bei Astą Saldukienę (iš Vilniaus).


Šių metų seminaro tikslas – paruošti koncertams Johano Michaelio Haydno (1737-1806) „Missa in honorem Sanctae Ursulae“ (‚Chiemsee-Messe‘) ir Volfgango Amadėjaus Mocarto (1756-1791) „Vesperae solennes de Confessore“. Prabėgus nepilnoms dviem savaitėms buvo surengti net trys koncertai: Bad Ischl šv. Mikalojaus Romos katalikų bažnyčioje, Bad Aussee šv. Pauliaus Romos katalikų bažnyčioje ir baigiamasis koncertas – Gosau evangelikų bažnyčioje. Koncertų metu grojo Aukštutinės Austrijos kamerinis orkestras, giedojo profesionalūs solistai (nuotr).


Į šiuos seminarus iš Lietuvos yra deleguojami bažnyčios žmonės – kunigai, vargonininkai, chorvedžiai ir choristai. Labai džiaugiamės, kad tokiam vasaros seminarui buvo pasirinkti Austrijos kalnai. Praleisti kelias savaites atitrūkus nuo visokių rūpesčių tokioje vietoje, mokantis giedoti naujus kūrinius, keliaujant, o dieną užbaigti gražiomis vakarinėmis pamaldomis – pats geriausias poilsis kūnui ir sielai. 


Seminaro programa sudaryta taip, kad dienos metu choristai turi galimybę kilti į kalnus ar lankytis vaizdingose vietose. Mūsų gide kalnų takais pasisiūlė būti choristė Ina Gottauf iš Vokietijos. O vakarais, po sočios vakarienės, rinkdavomės repetuoti Haydno ir Mocarto kūrinius.


Seminarui vadovavo ir Mocarto kūrinį atlikti choristus mokė pats muzikos sandraugos direktorius Jochen Steuerwald. Haydno kūrinio pasiruošimui vadovo jo dukra Clara Steuerwald, magistratūros studentė, kuri tokiu būdu atliko muzikinę praktiką. Haydno ir Mocarto kūriniams akomponavo bei pamaldų metu giedamų naujų chorinių giesmių mokė apskrities kantorius Tobias Markutzik. Viso seminaro metu su atvykusiųjų vaikais dirbo ir vaikų programą pamaldoms parengė choro vadovo žmona Vera Steuerwald. Vyresni vaikai giedojo ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų chore. Tai mums pasitarnavo kaip gražus pavyzdys, kaip vaikus ir jaunimą reikia palengva įjungti į parapijinių chorų gretas.


Vargonininkai ir chorvedžiai dienos metu turėjo galimybę rinktis nemokamas papildomas meistriškumo tobulinimo pamokas bei groti Gosau evangelikų bažnyčios vargonais. Vilniaus parapijos choro vadovė ir vargonininkė Asta Saldukienė tobulinosi chorvedybos ir vargonavimo meistriškumo kursuose.


Kiekvieną dieną užbaigdavome vakarinėmis pamaldomis Gozau evangelikų bažnyčioje (nuotr.), kurioje bendras giesmes bei improvizacijas grojo skirtingi seminare dalyvavę vargonininkai. Vienų pamaldų metu bendroms giesmėms teko vargonais akompanuoti ir Irenai Šemeklienei iš Šilutės.


Pas mus Lietuvoje maži miesteliai neturi kamerinių orkestrų bei chorų (su solistais), kurie būtų pajėgūs atlikti tokios apimties kūrinius. Mažose evangelikų liuteronų parapijose džiaugiamasi, jei iš vis yra parapijoje choras, ansamblis ar vargonininkas. Todėl džiugu, kad mūsų bažnyčios kunigų, vargonininkų ir chorvedžių muzikiniu švietimu rūpinasi muzikos sandrauga, sudarydama galimybes sudalyvauti ne tik Lietuvoje rengiamose paskaitose, bet ir tokiuose seminaruose kaip Gozau giedojimo seminaras. Tai buvo labai naudinga ir neįkainuojama patirtis.


Baigiamajame vakare seminaro vadovas dėkojo orkestrui, solistams ir daugeliui pagalbininkų, prisidėjusių prie seminaro organizavimo, už galimybę atlikti Haydno ir Mocarto kūrinius jų gimtoje Austrijoje. Todėl ir mes norime savo vardu labai padėkoti visiems, kurių dėka galėjome patirti tokią gražią muzikinę kelionę. Už galimybę dalyvauti šiame giedojimo seminare, visų pirma, dėkojame LELB Muzikos Sandraugos pirmininkei Laurai Matuzaitei-Kairienei, delegavusiai mus į šį giedojimo seminarą.

Labai dėkojame Pfalco evangelikų bažnyčios Muzikos sandraugai bei jos atstovui, atsakingam už finansinius reikalus Rupertus Woehl, padengusiai mūsų kelionės ir pragyvenimo išlaidas. Patiems susimokėti dalyvio mokestį ir pragyvenimo išlaidas, mums asmeniškai, būtų buvę per didelė finansinė našta, kadangi dauguma mūsų parapijų Lietuvoje neturi tokių galimybių, kad sudarytų sąlygas savo parapijų kunigams ar vargonininkams bei chorų vadovams tobulinti savo muzikinius įgūdžius. Pačių kunigų ir vargonininkų asmeninės pajamos mūsų bažnyčioje išlieka per mažos, kad būtų galima dalyvauti tokiuose seminaruose už savo lėšas. Dėkojame Rebekai Sieron už organizacinį darbą ir koordinavimą. Labai dėkojame ir seminaro vadovams bažnytinės muzikos sandraugos direktoriui Jochen Steuerwald, jo dukrai, studijuojančiai muzikos meną – Clara Steuerwald bei kantoriui Tobias Markurzik, pasidalinusiems patirtimi. Ir, žinoma, reiškiame padėką visiems choristams už šiltą ir draugišką priėmimą į savo gretas.


Seminaro metu buvo užsiminta, kad kiti 2020-ieji metai Vokietijoje bus minimi kaip Bethoveno metai. Jau dabar galima pradėti galvoti, kaip kitais metais Bethoveno metus minėsime Lietuvoje.

Nuotraukose:

  1. Vienas iš seminaro choro koncertų su orkestru ir solistais 
  2. Gosau ev. liuteronų bažnyčia
  3. Seminaro choras pasiruošęs pamaldoms: pirmoje eilėje trečia iš dešinės – Asta Saldukienė, ketvirtoje eilėje trčia iš kairės – Irena Šemeklienė.

Parašykite komentarą