Kėdainiai kviečia į I-ąjį tarptautinį kamerinių chorų festivalį!

kedainiai-67889604

2018 m. gegužės mėn. 25–27 dienomis Kėdainiuose vyks I-asis tarptautinis kamerinių chorų festivalis „Ave musica“.

Festivalio rengėjai – Kėdainių savivaldybė ir Kultūros centras – kviečia pajėgiausius Lietuvos ir užsienio kamerinius (iki 24 dainininkų) suaugusiųjų mišrius, moterų bei vyrų chorus.

Dalyvių registracija – iki  2017 m. gruodžio 1 d.

Žemiau – festivalio nuostatai ir dalyvio anketa anglų ir lietuvių kalbomis.

 

INTERNATIONAL CHAMBER CHOIR FESTIVAL

LIETUVA/LITHUANIA
2018. 05. 25-27.

REGULATIONS OF INTERNATIONAL CHAMBER CHOIR FESTIVAL “AVE MUSICA”

SECTION I
GENERAL PROVISIONS

1. Regulations of International Chamber Choir Festival (not competition) (hereinafter referred to as Regulations) regulate the aims of the festival, registration of participants, their selection and assessment, and organization of the festival.


2. The main organizers and sponsors of the festival: Kėdainiai District Municipality Administration, Kėdainiai Cultural Centre (hereinafter referred to as Organizers).

SECTION II
AIMS OF THE FESTIVAL

3. The aims of International Chamber Choir Festival “Ave Musica” (hereinafter referred to as Festival):
3.1. To foster the traditions of choral singing, popularize the choral music;
3.2. To share the musical experience;
3.3. To promote cultural tourism;

SECTION III
PARTICIPATION AND OTHER CONDITIONS

4. The Festival will take place during the period of 25-27th of May, 2018, in Kėdainiai Cultural Centre (J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai) and in Kėdainiai Evangelical Reformed Church (Senoji g. 1, Kėdainiai).
5. Lithuanian and foreign chamber adult mixed voice women and men choirs (hereinafter referred to as Choir) are invited to participate in the Festival.
6. Number of Choir singers during Festival concerts shall not exceed 24 persons (excluding conductor and concertmaster).
7. The Choir is required to prepare the free choice program, not longer than 30 minutes.
8. The Choirs, wishing to participate in the Festival, shall send the participant form and record of their music (not longer than 10 minutes) to Organizers by e-mail kulturoscentras.kedainiai@gmail.com until 1st of December, 2017.
9. The Organizers shall select and make the final list of the choirs, Festival participants until 15th of January, 2018, and shall inform all collectives, which sent the registration forms, about their decision.
10. The Organizers shall provide free accommodation at hotel/motel and meals for foreign choirs during the period of the Festival (two nights, 25-27th of May, 2018).
11. The Organizers shall provide free accommodation at hotel/motel and meals only for choir members, taking part in the Festival concerts (scene) (24+1+1). The accompanying persons shall pay for the hotel and catering services by themselves, according to the tariffs and terms, given by the Organizers.
12. The Choirs, the Festival participants shall come to Kėdainiai by their own transport means and pay for the travel by themselves.
13. The Organizers can book a bus for the period of the Festival for those Choirs, which come by plane to the selected Lithuanian airport. The Choirs and the accompanying persons shall pay for the services of the bus by themselves, according to the agreed rates.
14. The Choirs are invited to take part and concert during Sunday Mass in Kėdainiai City or District churches by performing the programme of free of choice.

SECTION IV
FESTIVAL PROGRAMME

17. Preliminary programme of the Festival:
17.1. 1st day, Friday: arrival, registration, accommodation at hotel/motel. In evening, Festival opening ceremony and the concert of participants. The collectives will perform 2–3 pieces (piano will be on the stage).
17.2. 2nd day, Saturday: breakfast, excursion, free time. In the afternoon, parade and concert of the Choirs in Kėdainiai Evangelical Reformed Church (Senoji g. 1, Kėdainiai). The Choirs will perform the programme of free of choice, but not longer than 30 minutes (piano will be on stage). In the evening, festive party of friendship for all collectives will be organized.
17.3. 3rd day, Sunday: breakfast, concerts of the Festival participants during Mass in Kėdainiai City and District churches. Departure in the afternoon.
18. The Organizers will send the detailed programme to all Festival participants.

SECTION V
FINAL PROVISIONS

19. All Festival participants will be awarded with letters of thanks and Festival prizes.
20. The Festival-related information is published on www.kedainiukulturoscentras.lt., information is given by e-mail kulturoscentras.kedainiai@gmail.com.

____________________________

PARTICIPANT FORM OF INTERNATIONAL CHAMBER CHOIR FESTIVAL “AVE MUSICA”

Choir name
Choir type: mixed, women and men (fill in)
Choir address, telephone and e-mail
Address, telephone and e-mail of choir head
Name and surname of conductor
Names and surnames of choirmaster and concertmaster
Number of participants
Choir + conductor + concertmaster + drivers (without accompanying persons)
Number of accompanying persons
Accommodation is required (underline) Yes No
Plan to stay overnight 1 night 2 nights

Information about collective (additional information can be sent)
Brief history and achievements (participation in other festivals, competitions) Not more than 0,5 of page, A4 format, size 12 pt.

Repertoire:
No. Composer Title of composition Duration

(continue, if necessary)

 

TARPTAUTINIS KAMERINIŲ CHORŲ FESTIVALIS

LIETUVA/LITHUANIA
2018. 05. 25-27.

TARPTAUTINIO KAMERINIŲ CHORŲ FESTIVALIO „AVE MUSICA“ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tarptautinio kamerinių chorų festivalio (ne konkurso) „Ave Musica“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja festivalio tikslus, dalyvių registraciją jų atranką ir vertinimą bei festivalio organizavimą.


2. Pagrindiniai festivalio organizatoriai bei rengėjai: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Kėdainių kultūros centras (toliau – organizatoriai).

II SKYRIUS
FESTIVALIO TIKSLAI

‎‎

3. Tarptautinio kamerinių chorų festivalio „Ave Musica“ (toliau – festivalio) tikslai:
3.1. Puoselėti chorinio dainavimo tradicijas, populiarinti chorinę muziką;
3.2. Dalintis tarpusavyje muzikine patirtimi;
3.3. Skatinti kultūrinį turizmą.

III SKYRIUS
DALYVAVIMO IR KITOS SĄLYGOS

4. Festivalis vyks 2018 m. gegužės mėn. 25–27 dienomis Kėdainių kultūros centre (J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai) ir Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje (Senoji g. 1, Kėdainiai).
5. Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos bei užsienio šalių kameriniai suaugusiųjų mišrūs, moterų bei vyrų chorai (toliau – choras).
6. Choro dainininkų skaičius festivalio koncertų metu scenoje neturi viršyti 24 asmenų (neįskaitant choro dirigento ir koncertmeisterio).
7. Choras privalo parengti ne ilgesnę kaip 30 minučių laisvai pasirinktą programą.
8. Chorai, pageidaujantys dalyvauti festivalyje, iki 2017 m. gruodžio 1 d. organizatoriams el. paštu kulturoscentras.kedainiai@gmail.com privalo išsiųsti dalyvio anketą ir choro atliekamų kūrinių įrašą (ne daugiau 10 min).
9. Organizatoriai iki 2018 m. sausio 15 d. atrinks ir sudarys chorų, festivalio dalyvių, galutinį sąrašą ir apie savo sprendimą informuos el. paštu visus registracijos anketas atsiuntusius kolektyvus.
10. Organizatoriai, festivalio laikotarpiu, užsienio šalių chorų dalyviams suteiks nemokamą nakvynę viešbutyje/motelyje (dvi naktis, 2018 m. gegužės 25–27 d.) ir maitinimą.
11. Organizatoriai nemokamą nakvynę viešbutyje/motelyje ir maitinimą suteikia tik festivalio koncertuose (scenoje) dalyvaujantiems choro nariams (24+1+1). Chorą lydintys asmenys, už viešbučio ir maitinimo paslaugas apmoka patys pagal organizatorių pateiktus įkainius ir terminus.
12. Chorai, festivalio dalyviai, į Kėdainius atvyksta savo transportu ir už jį apmoka patys.
13. Chorams, atskrendantiems lėktuvu į pasirinktą Lietuvoje oro uostą, organizatoriai gali užsakyti autobusą festivalio laikotarpiui. Choras ir jį lydintys asmenys už autobuso teikiamas paslaugas apmoka patys pagal suderintus įkainius.
14. Chorai kviečiami dalyvauti ir koncertuoti sekmadienio šv. Mišių metu Kėdainių miesto ar rajono bažnyčiose, atliekant laisvai pasirinktą programą.

IV SKYRIUS
FESTIVALIO PROGRAMA

17. Preliminari festivalio programa:
17.1. 1 – diena, penktadienis: atvykimas, registracija, apsigyvenimas viešbutyje/motelyje. Vakare festivalio atidarymo ceremonija ir dalyvių koncertas. Kolektyvai atlieka po 2–3 kūrinius (scenoje bus pianinas).
17.2. 2 – diena, šeštadienis: pusryčiai, ekskursija, laisvas laikas. Po pietų, festivalio chorų-dalyvių eisena ir koncertas Kėdainių evangelikų-reformatų bažnyčioje (Senoji g. 1, Kėdainiai). Chorai atlieka ne ilgesnę 30 minučių laisvai pasirinktą programą (scenoje bus pianinas). Vakare vyks bendra visų kolektyvų draugystės šventinė vakaronė.
17.3. 3 – diena, sekmadienis: pusryčiai, festivalio dalyvių – chorų koncertai šv. Mišiose Kėdainių miesto ir rajono bažnyčiose. Chorų išvykimas po pietų.
18. Detalią programą organizatoriai išsiųs visiems festivalio dalyviams.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Visi festivalio dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais ir festivalio prizais.
20. Su festivaliu susijusi informacija skelbiama interneto puslapyje www.kedainiukulturoscentras.lt., informacija teikiama el. paštu kulturoscentras.kedainiai@gmail.com.

____________________________

TARPTAUTINIO KAMERINIŲ CHORŲ FESTIVALIO „AVE MUSICA“ DALYVIO ANKETA

Choro pavadinimas
Choro rūšis: mišrūs, moterų bei vyrų (įrašyti)
Choro adresas, telefonas ir el. paštas
Choro vadovo adresas, telefonas ir el. paštas
Dirigento vardas pavardė
Chormeisterio ir koncertmeisterio vardai, pavardės
Dalyvių skaičius
Choras + dirigentas + koncertmeisteris + vairuotojai (be lydinčiųjų asmenų)
Lydinčiųjų asmenų skaičius
Nakvynė reikalinga (pabraukti) Taip Ne
Planuojate nakvoti 1 naktį 2 naktis

Informacija apie kolektyvą: (galima atsiųsti papildomą informaciją):
Trumpa choro istorija bei pasiekimai (dalyvavimas kituose festivaliuose, konkursuose) Daugiausia 0,5 lapo A4 formato, šrifto dydis 12 pt.

Repertuaras:
Nr. Kompozitorius Kūrinio pavadinimas Trukmė

(tęsti, jeigu reikia)

Parašykite komentarą