Kai mokiniai prisimena savo Mokytoją…

Kai mokiniai prisimena savo Mokytoją… prie mokinių prisijungia Jo bendramoksliai, bendradarbiai ir bičiuliai. Tada prasideda gražūs, prasmingi įvykiai. Vienas toks įvykis nutiko 2020 metų sausio trečios dienos pavakarę Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje. Tada Jo buvusio mokinio Arūno Pečiulio, per šventes atidėjusio darbus Austrijoje, buvome sukviesti prisiminti Arūno Mokytoją, – šios muzikos mokymo įstaigos buvusį dėstytoją, miesto ir Žemaitijos krašto mėgėjų chorų puoselėtoją – Stanislovą Juščių (1931 – 2015).


Pretekstas Mokytoją pažinojusiems tą vakarą susirinkti buvo knygos ,,Daina mano miestui“ apie Jį pristatymas. Ją bendradarbiaudami parengė ilgametė Mokytojo kolegė Nelė Gricienė ir Jo mokinys Arūnas Pečiulis, kuris ir paskatino Nelę imtis šio sudėtingo darbo.

Knygos pratarmėje Arūnas rašo: ,,Mokytojo kūrybos kelias tęsėsi daugiau nei keturis dešimtmečius Klaipėdos mieste: su Pieno kombinato mišriu choru, kuris buvo žinomas visoje šalyje ir už jos ribų, buvo daugkartinis miesto ir respublikinių dainų švenčių dalyvis bei konkursų laureatas. Vėliau – darbas su ,,Dailės“ kombinato mišriu choru. O ir išėjęs į užtarnautą poilsį, S.Juščius subūrė senjorų chorą ,,Alna“, kurio koncertinės kelionės vedė ne tik Lietuvos keliais, buvo aplankyta Lenkija, Suomija ir kitos šalys. Su savo vadovaujamais chorais jis aktyviai dalyvavo visose Klaipėdos ir respublikinėse bei Pasaulio lietuvių dainų šventėse (1955 – 2010). Mokytojas buvo daugelio dainų švenčių vyriausiuoju dirigentu, meno saviveiklos apžiūrų ir vertinimo komisijos nariu, mėgėjų chorų konsultantu. Ugdydamas jaunąją chorvedžių kartą, vadovaudamas mėgėjų chorams, S. Juščius įnešė nemažą indėlį į Klaipėdos ir Pamario krašto chorinės kultūros vystymą, prisidėjo keičiant požiūrį ir lemiant profesionalų jos augimą.“


Knygos pristatymo vakaras prasidėjo daina ,,Giedu dainelę“, kurią atliko Mokytojo suburtas ir ilgus metus Jo vadovautas, choras ,,Alna“. Vakarą vedė Arūnas. Salėje visos sėdimos vietos – užimtos! O kaip kitaip? Juk susirinko daugybė Jo buvusių mokinių (pirmasis jų diplomą gavo 1963, o paskutinis – 1993 metais). Kai kurie iš jų jau gražiai solidūs, pasidabruotais smilkiniais.


Prisiminti S. Juščių atėjo Jo bendramoksliai, bendradarbiai, žvejonėse su Juo susipažinę bičiuliai. Vakarą savo apsilankymu pagerbė konservatorijos direktorė Loreta Jonavičienė, buvusi direktorė Biruta Vaišienė, ilgametis Klaipėdos Liaudies operos vadovas ir kolega profesorius Kazys Kšanas, dabartinė Klaipėdos Valstybinio Muzikinio Teatro vadovė Laima Vilimienė.


Knygą apie Mokytoją labai dalykiškai ir suprantamai pristatė viena jos sudarytojų – Nelė Gricienė. Išsamiai sužinojome apie knygos turinio sąrangą, jos skyrių medžiagą. Kad vakare nebuvusieji, bet knyga susidomėjusieji žmonės galėtų suprasti, kokie svarbūs kultūrinio gyvenimo atspindžiai joje slypi, norisi knygos skyrius trumpai pristatyti.

Po knygos sudarytojų įžanginių straipsnių yra skyrius „Praeities akimirkos“, kuriame Mokytojas apžvelgia vaikystės ir jaunystės išgyvenimus, studijų metus bei pedagoginio ir chorvedybinio darbo pradžią. Skyriai ,,Žvilgsnis į Klaipėdos dainų šventes“ ir ,,Tarnavę muzikos mokslui ir chorinei kultūrai“ – tai labai plati ir informatyvi S. Juščiaus sukaupta medžiaga apie chorinę veiklą Klaipėdos krašte bei prisiminimai apie muzikos mokyklos direktorių, kompozitorių J. Karosą ir savo kolegas. Skyriuje ,,Spauda byloja“ pateikiami Mokytojo rašyti straipsniai apie tuometines chorinės kultūros problemas. Skyrius „Ir teka… ir skamba… ,,Alna“ atskleidžia choro „Alna“ dalyvių ir gerbėjų mintis ir jausenas.


Didelį pluoštą prisiminimų apie bendravimą su Mokytoju pateikia skyrius ,,Kolegų, draugų ir absolventų atsiminimai“. Paskutinis knygos skyrius ,,Mokytojo pėdomis“ – S. Juščiaus mokinių darbai ir veikla, puoselėjanti Mokytojo įdiegtas vertybes.


Knygos pristatymo vakarą maloniai pagyvino Mokytojo sukurtos muzikos skambėjimas. Kūrinius atliko choras ,,Alna“, dirigavo jo vadovė Olga Lebedeva. Pakiliai ir jautriai skambėjo Rūtos Agafonovienės ir Irenos Petrulionienės vokalinis duetas. Maloni staigmena buvo graži lietuviškų intonacijų turtinga, trijų dalių formos pjesė birbynei. Ją autorius skyrė birbynės dėstytojo, savo kolegos ir žvejonių bičiulio Kazimiero Biliūno (1919 – 1979 ) atminimui. Šios staigmenos viršūnė buvo tai, kad pjesę pritaikęs smuikui Aliaksandr Koshevar (Minsko Muzikos akademijos absolventas, Klaipėdos Valstybinio Muzikinio Teatro koncertmeisteris ) pats ją labai jautriai ir meistriškai pagriežė akomponuojant Virginijai Ruzgienei. Susidarė įspūdis, kad pjesė nė kiek ne prastesnė už B. Dvariono populariąją pjesę smuikui ,,Prie ežerėlio“. Vakaro oficialioji dalis prasmingai pasibaigė Mokytojo dukros Eglės ir Jo mokinio Arūno padėkos žodžiais ir gėlėmis muzikos atlikėjams, knygos apie Mokytoją rengėjams ir visiems talkininkams. Konservatorijos muziejui buvo perduoti Stanislovo Juščiaus Dainų švenčių medaliai ir knyga*. Ir, žinoma, visų vakaro dalyvių bei svečių nuotrauka. O kalbos, susipažinimai ir atpažinimai dar ilgai tęsėsi šiltai bendraujant mokyklos kavinėje.


Bronislovas Skirsgilas

Klaipėdos muzikos mokyklos  (dab. S. Šimkaus konservatorija)

1956 metų laidos absolventas


* Nelė Gricienė  ir Arūnas Pečiulis ,,Daina mano miestui“, 2019 Klaipėda, spausdino UAB Druka

Parašykite komentarą