Iškilmingas Reformacijos jubiliejaus koncertas JAV lietuviams

 

2017 metų lapkričio 12 d. Mažosios Lietuvos fondas ir draugija Ilinojaus valstijoje, JAV, surengė ypatingą koncertą 500 metų Reformacijos jubiliejui paminėti. Koncertas vyko liuteronų Trejybės bažnyčioje (Trinity Lutheran Church), Tinley Park mieste. Tai jauki ir moderni bažnyčia, kurią pripildė Čikagos ir apylinkių lietuviai, kas toje amerikiečių bažnyčioje turbūt buvo netikėta naujovė. Koncerto dalyvius pasveikino ir įžanginį žodį tarė kun. dr. Valdas Aušra.

Koncertą pradėjo „Dainavos” ansamblis, vadovaujamas Dariaus Polikaičio, giesme „Jėzus Kristus Sūnus Dieva” iš Martyno Mažvydo knygos „Giesmės krikščioniškos”. Dainaviečiai visus koncerto klausytojus sutelkė rimtyje: ansamblio nariai įžengė į bažnyčią ir, apsupę bažnyčioje esančius klausytojus ratu, sugiedojo įžanginę giesmę. Tada „Dainavos” ansamblis išsirikiavo prie bažnyčios vargonų. Antroji giesmė – žinoma Martyno Liuterio sukurta giesmė „Tvirčiausia apsaugos pilis”, kuri angliškai žinoma žodžiais „A Mighty Fortress is Our God”. Šią didingą giesmę „Dainavos” ansamblis atliko su vargonų ir varinių instrumentų kvinteto palyda. Vargonais grojo „Dainavos” ansamblio akompanuotoja Lisa Kristina. Dirigentas Darius Polikaitis kvietė koncerto dalyvius įsijungti ir giedoti kartu. Giesmės žodžiai lietuvių ir anglų kalbomis buvo išspausdinti išsamioje ir gražiai paruoštoje koncerto programoje. Malonu buvo pajusti, kiek ši prieš 500 metų sukurta giesmė savo paprasta melodija ir prasmingais žodžiais vis dar veikia ir jaudina šių laikų tikinčiuosius.

 

Šis koncertas, skirtas 500 metų Reformacijos jubiliejui, priminė, kokios didelės įtakos Reformacija turėjo Lietuvai. Tarp koncerto dalių vyko trumpa istorijos pamoka. Skaidrėmis chronologiškai buvo parodyta Reformacijos įtaka Lietuvai, paminėti svarbiausi reformatoriai Lietuvoje, tarp jų – kunigas Martynas Mažvydas, Abraomas Kulvietis, Mikalojus Radvila Juodasis, Jonas Bretkūnas, Danielius Kleinas, Kristijonas Donelaitis. Istorinių įvykių ir asmenų aptarimai koncerto metu buvo skaitomi lietuvių ir anglų kalbomis ir kartu buvo skelbiami koncerto programoje. Pirmosiose „istorijos pamokos” dalyse skambėjo dvi giesmės: tradicinė prūsų lietuvių liaudies giesmė „O kad aš Jį regėčiau”, harmonizuota Vlado Jakubėno, ir giesmė „Gyvenimą tas turės pašlovintą” iš Martyno Mažvydo knygos „Giesmės krikščioniškos”. Abi giesmes atliko „Dainavos” ansamblis.

Maloniai klausytojus nustebino jaunas gitaristas Jonas Kublickas, kuris atliko kelias Johann Sebastian Bacho siuitos violončelei nr. 6 dalis. Jonas Kublickas, 1993 m. Vilniuje gimęs gitaristas ir senovinės liutnios specialistas, muziką studijavo Panevėžyje, Austrijoje ir Naujosios Anglijos muzikos konservatorijoje (New England Conservatory of Music), kur įsigijo muzikos mokslų magistro laipsnį. Ten jis mokėsi pas gitaros virtuozą profesorių Eliot Fisk. Bacho siuitos violončelei nr. 6 ištraukas gitarai pritaikė pats atlikėjas Jonas Kublickas. Pradžioje jis grojo siuitos preliudą, vėliau „Allemande” dalį, o dar vėliau „Gavotte I & II” dalis. Bacho muzika, be abejo, tinka Reformacijos jubiliejaus minėjimo koncertui, bet jos atlikimas reikalauja ypatingų gabumų. Savo parinktas Bacho siuitos dalis Kublickas atliko virtuoziškai.

 

Į koncerto programą buvo įtraukti ir keli kiti Bacho kūriniai. „Dainavos” ansamblis sugiedojo giesmę „Jėzau, tu mano gyvybe” (Jesu, Joy of Man’s Desiring), pritariant gitaristui Jonui Kublickui. O giesmę „Mano ištikima širdis” (Mein gläubiges Herze) iš Bacho kantatos nr. 68 atliko solistė Nida Grigalavičiūtė. Solistei vargonais akompanavo Lisa Kristina. Solistė Grigalavičiūtė vėliau atliko liaudies giesmę „Aš skaityti nepaliauju”. Giesmę aranžavo ir solistei gitara akompanavo Jonas Kublickas. Ši švelni, paprasta daina skambėjo ypač gražiai. Abu koncerto solistai – sopranas Nida Grigalavičiūtė ir gitaristas Jonas Kublickas – atskirai ir kartu atliekamais muzikiniais kūriniais sėkmingai paįvairino koncertą. Koncertą paįvairino ir vietinis – liuteronų Trejybės bažnyčios vargonininkas Jason Michalec, kuris vargonais pagrojo Beethoveno devintosios simfonijos „Džiaugsmo odės” aranžuotę. Aranžuotė – muziko Hector Olivera.

Koncerto pagrindą vis dėlto sudarė „Dainavos” ansamblis. Stipriai nuskambėjo giesmė „Taigi imk mano ranką”. Chorui akompanavo varinių instrumentų kvintetas, o vargonais – Lisa Kristina. Dirigentas Darius Polikaitis vėl kvietė koncerto klausytojus įsijungti. Ansamblis įrodė savo pajėgumą, atlikdamas ištrauką iš kompozitoriaus Felix Mendelssohn oratorijos „Elijah”. Šią ištrauką  („He Watching Over Israel”) ansamblis dainavo anglų kalba. Koncerto pabaigoje dainaviečiai atliko melancholišką ir tykią Bacho giesmę „Ateik, saldi mirtie”, bet koncertą baigė didingai ir iškilmingai giesme „Bažnyčia pastatyta”. Prie paskutinio kūrinio prisidėjo vargonais Lisa Kristina ir varinių instrumentų kvintetas. Koncertas baigėsi rimta, bet pakilia nuotaika.

 

Šis jubiliejinis koncertas kartu buvo ir religinės muzikos šventė, ir svarbi istorinė pamoka. Koncerto metu rodytos skaidrės ir persakyti istoriniai įvykiai koncerto klausytojus privertė nusikelti į praeitį ir susimąstyti. Pavyzdžiui, koncerto pabaigoje buvo paminėti ir tragiški Lietuvos okupacijų įvykiai. Koncerto programoje rašoma, kad „II Pasaulinis karas ir sovietinės represijos Lietuvoje itin skaudžiai palietė ir evangelikų liuteronų bendruomenę – jie neteko beveik pusės kunigų, uždaryta arba sugriauta 71% bažnyčių”. Tokių istorinių faktų paminėjimas dalyviams priminė, kad jubiliejai yra reikšminga proga geriau suprasti savo krašto istoriją.  Koncertas įgalino koncerte dalyvaujančius lietuvius evangelikus liuteronus giliau įvertinti tuos, kurie praeityje padėjo jų tikėjimo pamatus, o visiems koncerto dalyviams parodė, kokios svarbios įtakos Lietuvos valstybės ir kultūros istorijoje turėjo ilga eilė lietuvių reformatorių.

 

 

 

Rimas Černius

http://www.draugas.org/

Parašykite komentarą